За нас

Българска асоциация за изследване и развитие е създадена в началото на 2014 г. от група експерти в сферите на международните отношения, икономиката и енергетиката. Целите на сдружението са изследване и засилване на ролята на Република България в развитието на търговско-икономическите, културните и политически взаимоотношения със страните от Югоизточна Европа и Централна Азия. За постигането им организацията създава партньорства с правителствени и неправителствени организации, чиято дейност е насочена към  изследване на протичащите в тях политически и икономически процеси, възможностите за тяхното развитие, както и възникващите регионални рискове и заплахи.

Дейността на Организацията включва организиране на образователни семинари, конференции и други форуми, с участието на водещи специалисти и експерти на национално и международно равнище.

Същевременно поддържа информационно-аналитичен интернет портал, чиято цел е обективно да представя динамично развиващите се процеси в международен аспект. Чрез него се дава възможност на аудиторията за открито споделяне на мнения, под формата на анализ, по актуални проблеми в сферата на международните отношения.

У С Т А В

на

сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ“

Настоящият устав урежда дейността на сдружение „Българска асоциация за изследване и развитие“

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Наименованието на сдружението е „Българска асоциация за изследване и развитие“. Наименованието и адресът на сдружението се изписват върху всички документи и издания на същото. Наименованието се изписва и на английски език по следния начин: “Bulgarian association for research and development”.

Чл. 2. (1) Седалището на сдружението е: Република България, гр. София, ул. „Майстор Манол” № 3, ап. 26.

(2) Адресът на управление е Република България, гр. София, ул. „Майстор Манол” № 3, ап. 26.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 3. (1) Целите на сдружението са:

– да работи за насърчаване на мирната политика на Република България и засилване на ролята на страната в развитието на търговско-икономическите, културните и политически взаимоотношения със страните от Югоизточна Европа и Централна Азия;

– да изследва политическите и икономически процеси в страните от Югоизточна Европа и Централна Азия, възможностите за развитие на връзките с тях, както и възникващите регионални рискове и заплахи;

– да провежда изследвания и да организира образователни семинари, конференции и други форуми, с участието на водещи специалисти и експерти на национално и международно равнище, които да съдействат за поддържането на активен диалог и сътрудничество в интерес на подобряване на търговските, икономическите и политически връзки;

– да разработва и реализира програми за начините, методите и спецификата при работа и осъществяване на двустранни връзки със страните от Югоизточна Европа и Централна Азия;

– да инициира, организира и взема участие в провеждането на съвместни конференции и семинари на неправителствени организации от Югоизточна Европа и Централна Азия, както и в изготвянето на аналитични материали относно влиянието на политическата обстановка и стабилността върху развитието на търговските, икономически и културни връзки между Република България и тези държави;

– да създава партньорства с неправителствени организации в страните от Югоизточна Европа и Централна Азия за координация и осъществяване на гореизброените дейности.

(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, определящо се като такова, извършващо дейност в частна полза.

Чл. 4. За постигане на тези цели сдружението ще използва следните средства:

1. Организиране на национални и международни научни форуми, симпозиуми, конференции, дискусии, теоретически и практически семинари у нас и в чужбина.

2. Организиране на културни форуми, изложби и други мероприятия, чрез които да стимулира интелектуалния диалог в интерес на подобряване на политическата и бизнес среда между Република България и страните от Югоизточна Европа и Централна Азия.

3. Връчване на награди, отпускане на стипендии и финансиране на специализации и проекти в области, свързани с осъществяване целите на сдружението.

4. Публикуване и разпространяване на материали в областта на дейността си.

5. Оказване на квалифицирана, експертна и друга помощ на държавни институции, граждански организации и сдружения, на отделни селища и общини.

6. Създаване на фондове за подпомагане и издръжка в страната и чужбина на лица, които биха допринесли за постигане на нейните цели.

7. Осъществяване на благотворителна дейност.

8. Извършване на друга дейност в съответствие с целите и задачите на сдружението и в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 5. Независимост на сдружението:

1. В своята дейност сдружението се ръководи единствено от законите на Република България и от разпоредбите на настоящия Устав.

2. Сдружението, като отделно юридическо лице, възникнало след вписването й в специалния регистър, може да участва в създаването на други юридически лица по съответния законов ред.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 6. Членове на сдружението могат да бъдат всички български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които споделят целите му и желаят да помогнат за тяхното осъществяване.

Чл. 7. Членството в сдружението е доброволно.

Чл. 8. Приемане на нови членове се извършва след отправяне на писмена молба до Управителя на сдружението, като кандидатът писмено декларира, че приема условията за членство, признава и ще спазва Устава и решенията на органите на сдружението и декларира, че не съществуват пречки /забрани/ за членуването му в сдружението

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 9. Членството се прекратява:

1. при прекратяване дейността на юридическото лице – член на сдружението;

2. при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице – член на сдружението;

3. с едностранно волеизявление до сдружението;

4. с мотивирано решение на управителя в следните случаи:

а) при неплащане на членски внос в тримесечен срок след отправянето на писмено предупреждение от управителя;

б) не е направил в определения срок своята встъпителна или последващите допълнителни имуществени вноски;

в) при действия и прояви, уронващи доброто име на сдружението;

г) при груби нарушения на разпоредбите на този устав и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 10. Решение на управителя по т.4 може да бъде обжалвано пред Общото събрание на сдружението.

Чл. 11. При прекратяване на членството бившият член няма право на връщане на направените имуществени вноски, нито има право на дял от имуществото на сдружението. Той дължи ненаправените имуществени вноски за периода на членството си.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 12. Членовете на сдружението имат следните права:

1. да избират и биват избирани за управител, да участват в контактните и работни групи и да взимат дейно участие в цялостната дейност на сдружението;

2. да получават помощ от сдружението при изпълнението на дейности, съответстващи на Устава;

3. да участват в организирането и провеждането на мероприятия от сдружението;

4. да представляват сдружението на национални, общински и международни симпозиуми, конференции, диалози и комисии;

5. да представят и разработват свои варианти на проекти за закони, постановления и др;

6. да напускат доброволно сдружението;

Чл. 13. Членовете на сдружението са задължени:

1. да спазват устава на сдружението;

2. да изпълняват решенията на Общото събрание и на управителя;

3. да съдействат за осъществяване на решенията на Общото събрание и на управителя;

4. редовно да заплащат членския си внос.

УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 14. Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

Чл. 15. Управителен орган на сдружението е управителят.

Чл. 16. За конкретни задачи Общото събрание може да вземе решение за създаване на помощни органи.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. На него могат да присъстват като наблюдатели без право на глас и външни лица.

Чл. 18. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

Чл. 19. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. определя размера и начина на плащане на членския внос;

3. избира управителя и определя възнаграждението му;

4. разглежда и приема годишните отчети на управителя;

5. освобождава управителя от отговорност;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове;

7. взема решение за участие в други организации;

8. взема решение за преобразуване и прекратяване дейността на сдружението;

9. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

10. утвърждава бюджета на сдружението;

11. отменя решенията на други органи на сружението, които противоречат на закона, Устава или други актове регламентиращи дейността на сдружението;

12. решава всички въпроси свързани с дейността на сдружението;

Чл. 20. Общото събрание се свиква от управителя по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителят в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 21. Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, връчена лично или с писмо с обратна разписка, до всеки от членовете на сдружението. Тя трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива се свиква. Поканата следва да бъде връчена най-малко 30 (тридесет) дни преди датата за провеждане на събранието.

Чл. 22. Към датата на изпращане на поканата всички материали, свързани с дневния ред на събранието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят при поискване на всеки член.

Чл. 23. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл. 24. Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се провежда един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 25. Всеки член има право на един глас. При отсъствие от страната и/или фактическа невъзможост за присъствие на член на сдружението на заседание на Общото събрание е допустимо същият да бъде представляван с нотариално заверено пълномощно.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 26. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 27. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство (50% плюс 1) от присъстващите.

Чл. 28. Решенията за изменение или допълнение на Устава и за преобразуване или прекратяване дейността на сдружението се взимат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

ПРОТОКОЛ

Чл. 29. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето изготвило протокола, които отговарят за верността за съдържанието му.

Чл. 30. Протоколът с прикрепените към него списък на присъстващите и всички материали по свикването и провеждането на общото събрание се завеждат в нарочна книга.

Чл. 31. Всеки член на сдружението има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения.

КОНТРОЛ

Чл. 32. Споровете относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с Устава могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 33. (1) Функциите на Управителен съвет на сдружението се изпълняват от Управител, избран от Общото събрание.

 (2) Юридическите лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за Управители и лица, които не са членове на сдружението.

 (3) Управителят е с мандат до 3 (три) години, определен с решение на Общото събрание.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 Чл. 34. Управителят:

1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

4. приема и изключва членове;

5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

8. определя адреса на сдружението;

9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

10. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 35. За решенията на Управителя в изпълнение на правомощията му по чл. 34 се изготвят протоколи.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 36. Сдружението се представлява пред трети лица от управителя.

ПИСМЕНИ АКТОВЕ

Чл. 37. Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 38. Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Дейността на сдружението се прекратява с:

1. с изтичането на срока, за който е учредено;

2. с решение на върховния си орган;

3. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 40. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

Чл. 41. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице. Ако ликвидатор не е определен по реда на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

Чл. 42. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 43. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава, учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в ЗЮЛНЦ не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването на дейността, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на сдружението. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 – 3, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

Чл. 44. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 45. Членският внос се събира по начин и в размер, определени с решение на Общото събрание на сдружението.

Чл. 46. Редът на изразходване на финансовите средства се определя от управителя.

КЛОНОВЕ

Чл. 47. С решение на Общото събрание на сдружението могат да се разкриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището му.

Чл. 48. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейности, определени с решение на Общото събрание. С решение могат да се налагат ограничения в правомощията и представителната власт на съответния управител.

Чл. 49. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителя на сдружението отчет за дейността на клона и изразходваните средства.

Чл. 50. Управителят заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и евентуалните ограничения на правомощията и представителната му власт. На заявяване подлежат и последващите промени в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в седемдневен срок от датата на решение на Общото събрание.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 51. Сдружението формира имущество, необходимо му за постигане на целите и задачите.

Чл. 52. Имуществото на сдружението може да включва:

1. право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи;

2. права върху интелектуална собственост /доклади, икономически разработки, проекти, авторски статии, брошури, книги и др., създадени от членовете на сдружението;

3. вземания и други права, регламентирани от закона;

Чл. 53. Председателят на сдружението и неговият заместник са отговорни за съхраняването и опазването на имуществото.

Чл. 54. Решения за сделки на разпореждане с имуществото на сдружението се взема от Общото събрание, което упълномощава редови член да извършва конкретни действия.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 55. Имуществените вноски на членовете се определят по размер и вид от Общото събрание, което посочва в решението си начините и срока на внасянето им.

Чл. 56. Всички членове на сдружението дължат месечен членски внос в размер, начин и срок на внасяне определен от Общото събрание.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 57. Сдружението набира средства за дейността си от:

1. членски внос;

2. имуществените вноски на членовете;

3. дарения, завещания от физически и юридически български и чуждестранни лица;

4. помощи и субсидии;

5. хонорари за проведени мероприятия, семинари, симпозиуми, изнасяне на лекции и др.;

6. стопанската дейност предвидена в настоящия Устав;

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 58. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност насочена към реализиране на целите, определени в този Устав и ЗЮЛНЦ.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 59. Сдружението има право да извършва допълнителна стопанска дейност свързана пряко с целите му.

Чл. 60. Сдружението има следния предмет на допълнителна стопанска дейност: изследва политическите и икономически процеси в страните от Югоизточна Европа и Централна Азия и възможностите за развитие на връзките с тях; присъжда награди, отпуска стипендии и финансира специализации и проекти в области, свързани с осъществяване целите на сдружението; публикува и разпространява материали в областта на дейността си; оказва квалифицирана, експертна и друга помощ на държавни институции, граждански организации и сдружения, на отделни селища и общини; създава фондове за подпомагане и издръжка в страната и чужбина на лица, които биха допринесли за постигане на неговите цели; осъществява благотворителна дейност; извършва друга дейност в съответствие с целите и задачите на сдружението и в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 61. Сдружението извършва дейността си, като се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

Чл. 62. Сдружението ползва приходите от нея само за постигане на целите на сдружението.

Чл. 63. Сдружението няма право да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия устав.

Чл. 64. Сдружението не разпределя печалба.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 65. Сдружението води книги за:

1. членовете си и регистри съдържащи необходимите данни за тях;

2. за имуществото си /с регистри за инвентарни номера, стойност, година на закупуване и местоназначение/;

3. протоколни книги от сесии на Общото събрание и протоколи на управителя;

4. счетоводни книги;

5. касова книга;

6. книга за имуществените вноски и членския внос и регистри, съдържащи необходимите данни за тях – (датата на вноската, срока на вноската и сумата, цифром и словом);

Чл. 66. Задължение за правилното водене на книгите на сдружението носи управителят.

Чл. 67. Председателстващите отделните заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на тяхното съдържание.

СИМВОЛИ

Чл. 68. Сдружението има своите символи – печат и лого, които олицетворяват целите му.

СРОК НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 69. Сдружението не се ограничава със срок.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 70. Сдружението може да разходва имуществото си и да осъществява дейност за постигане на целите, посочени в този устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 71. Неуредените с този Устав въпроси се уреждат от разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 72. Сдружението има кръгъл печат с надпис по периферията: ”Българска асоциация за изследване и развитие“.